Natuurreservaat

Het natuurreservaat de Westhoek (345 ha) op enkele passen van het hotel Escale  maakt deel uit van Duinen en Bossen van De Pannen, het grootste aaneengesloten duinengebied van de Vlaamse kust. Al in 1935 genoot dit gebied bescherming als landschap en in 1957 volgde het statuut van natuurreservaat – een primeur in die tijd.

Flora

In de Westhoek groeien meer dan 400 soorten vaatplanten waarvan één vijfde op de lijst van bedreigde soorten staat. Ook heel wat bijzondere mossen, levermossen en korstmossen tieren welig in de Westhoek.

Langs het strand groeien zoutminnende planten als biestarwegras en zeeraket. In de jonge (vochtigere) duinen vind je onder meer parnassia, moeraswespenorchis, wintergroen en kruipwilg. De oudere duinen zijn bloemrijker met zonneroosje, duinroosje en grote tijm.

Fauna

Stranden en duinen zijn een ware trekpleister voor diverse vogels zoals tapuit, kuifleeuwerik, strand- en kleine plevier en trekvogels zoals blauwe kiekendief en koperwiek. In het voorjaar zijn de ondergelopen duinpannen van de Westhoek de ideale paaiplek voor de zeldzame rugstreeppad en kamsalamander. De gulzigheid van de vele konijnen voorkomt dat duinen veranderen in bosrijker gebieden.

Beheer

Sinds de jaren zeventig van de 20ste eeuw dienen de aangrenzende duinen van de Westhoek voor grondwaterwinning. Hierdoor droogt het gebied sterk uit en dreigen een aantal plant- en diersoorten te verdwijnen. Het beheerplan voor dit gebied ziet erop toe dat vochtige terreinen en graslanden bewaard blijven. Semi-wilde grazers zoals het Konikpaard werken mee aan die doelstelling.

De Westhoek vormt samen met de aangrenzende Krakeelduinen, het Calmeynbos, de Oosthoekduinen en de Franse duinen van Le Perroquet een uniek duinengebied. Ook Europa erkent het natuurlijk belang van deze gebieden en nam ze op in het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden. 

Natuurreservaat